Senin, 18 April 2011

Carita "Buah Jujur"
Admin ayeuna nga-posting perkawis "buah jujur", caritaan anu dicutat dina majalah bobo tahun 2004 lamun teu salah mah, tujuan admin mah, kanggo masihan apal ka rerencangan naon anu aya dina eusi caritaan ieu. mangga dibaca..

Tema                         : Hiji pamuda anu dititah neangan buah jujur ku bapana.
Palaku Utama         : Pamuda (Raja Putra)
Palaku                       : Pamuda ( Raja putra), Pak Karsa, Pamajikan Pak Karsa, jeung
                                    bapana pamuda (Raja)
Jln carita/puncak   : eta samangka di tampanan ku si pamuda bari hatena bungah, lantaran hasil pamaksudanana.
Seting/latar            : Pak Karsa ngarasa bungah, lantaran geus bisa ngatik-ngadidik raja putra , Pak Karsa yakin raja putra bakal jadi pamimpin anu jujur.
Amanat         : Jadi urang teh teu meunang ngabohong dina kaayaan kumaha oge. Kudu boga sikap jujur. Dek gede dek leutik, kudu sajujur-jujurna. Sabab jujurmah nyandak kasaean sareng ka makmuran, upami bohong mah kalaka nyandak kana karugian.


Pak Karsa jeung pamajikanana cicing di hiji lembur anu mencil. Pacabakan sapopoena ngebon sayuran jeung bubuahan. Hiji poe, waktu Pak Karsa keur dagang sayuran jeung bubuahan di pasar, aya hiji pamuda nunyamperkeun.
                “ Pak ngical buah jujur henteu?” ceuk eta pamuda.
                “ Buah jujur? Naon maksadna, jang?” jawab Pak Karsa bingung.
                “ Abdi teh dipiwarang ku pun bapa milarian buah jujur. Ayeuna tos tujuh sasih teu acan kenging keneh bae. Mangkaning saur pun bapa teh , abdi ulah waka wangsul upami teu acan kenging buah jujur.”
                “Oh, upami kitu mah atuh, aya di bapa oge , mung di rorompok. Upami ujang kersamah tiasa di candak di rorompok.” Ceuk Pak Karsa bari mesem.
                Ngadenge kitu, si pamuda teh kacida bungahna. Waktu Pak Karsa balik,manehna oge milu.
                Basa tepi ka imah Pak Karsa , pok si pamuda teh nanya .” mana pak buah jujur the?”
                “ Sabar, jang . ayeuna buah jujur teh can asak, can bisa diala. Lamun ujah keujeuh hayang, cicing bae didieu sabaraha poem ah.” Tembal Pak Karsa.
                Eta pamuda teh nurut, sarta nganjrek di imah Pak Karsa. Tetela, eta pamuda teh kacida ngedulna. Unggal poe pagawena ngan sare. Ari Pak Karsa jeung pamajikanana mah kacida getolna di garawe di kebonna.
                “ Cing, jang, panganterkeun samangka ka dinya tah, ka tatangga!” ceuk Pak Karsa dina hiji poe.
                “ Aduh, pa, punten bae, abdi teh keur nyeri suku, teu tiasa leumpang.” Tembal eta pamuda. Pak Karsa apal, eta pamuda teh ngabohong, tapi heunte betus.
                Saengges saminggu, eta pamuda the nanyakeun deui buah jujur ka Pak Karsa.
                Tembal Pak Karsa .”puguh aneh jang, buah jujurmah kalah atah deui lamun di antara urang aya anu ngabohong teh.”
                Dikitukeun teh si pamuda ngabetem, da rumasa salah.
                Dina hiji poe, Pak Karsa ngajak eta pamuda digawe di kebonna. Ayeuna mah daekkeun, lantaran hayang buru-buru meunang buah jujur tea.
                Waktu tengah poe, panon poe moreret kacida panas na . si pamuda ngarasa hanaang. Rarat-reret, breh katenjo kumanehna aya samngka ngajajar di sisi kebon, geus asakna tangkalna. Heunte tata pasini deui , maneh metik hiji, tuluy dipurak di harita keneh. Pak Karsa ninggalieun pamolah eta pamuda, tapi teu ambek teu nyarek.
                Minggu ka dua, eta pamuda nanyakeun deui eta buah jujur ka Pak Karsa.
                Tembal Pak Karsa.” Can asak ujang, can waktuna kaala buahna. Kamari waktu di reang ku bapa, masih aya bagian anu atah. Bisa jadi lantaran di antara urang aya anu ngalakukeun lampah anu teu bener. Upama bae mipit teu amit ngala teu menta, nyokot barang batur bari heunte bebeja kanu bogana.”
                Si pamuda teh teu ngomong deui, manehna sadar kana kalakuanana sorangan.
                Ti harita, si pamuda jadi beuki getol bae di gawena mantuan Pak Karsa. Lamun geus panen, manehna oge ngilu mantuan ngajual lading kebonna di pasar. Ayeuna mah geus aya kana sababaraha bulanna eta pamuda nganjrek di imah Pak Karsa teh. Ayeunamah geus tara nanyakeun deui buah jujur, lantaran katungkulkeun kugawe.
                Hiji poe Pak Karsa teu bisa masar, terus bae nitah pamuda sangkan dagang di pasar. Tapi, nepi ka sore eta pamuda teh teu acan datang keneh bae ti pasarna. Datang-datang the bada manggrib.
                “ kunaon balik teh telat, jang?” ceuk Pak Karsa.
                “ aduh punten bae, pak. Tadi aya ibu-ibu anu ngagaleuh sayuran, artos na langkung teuing. Ku ani teh diwangsulkeu deui, ari pek tos mulih ka bumina. Teras weh atuh ku abdi di susulkeun, horeng bumina teh tebih. Anu manawi abdi telat wangsul.” Tembal si pamuda.
                “ naha make di pulangkeu deui? Apanan lamun teu di pulangkeun deui mah urang bisa untung?”
                “ leres pa, tapi apan etamah sanes artos hak abdi. Abdi teu kenging ngabantun barang naon bae anu sans hak abdi.” Tembal eta pamuda.
                Pak Karsa mesem, hatena bungah.
                Isukna, Pak Karsa masrah keun samangka ka eta pamuda. Eta samangka geus meunang ngaliangan, sarta di asupan surat sacewir ku Pak Karsa. Terus di tutupan deui, nepi teu kaciri urut ngabolongan.” Tah, ieu buah jujur teh jang. Ayeuna mah geus asak jung geura pasikeun ka bapa ujang!”ceuk Pak Karsa.
                Eta samangka di tampanan ku si pamuda bari hatena bungah. Lantaran hasil pamaksudanana. Terus bae maneh na amitan  ka Pak Karsa sakulawarga, rek balik nepungan bapa na. sawatara bulan ti harita, aya raja putra anu datang ka imah Pak Karsa. Pak Karsa kaget tur kacida dagdag-degdegna.” Tong kaget, pa naha bapa lali ka abdi? Apan abdi teh pamuda anu neangan buah jujur tea?” ceuk pamuda bari ngarangkul Pak Karsa.
                Pak Karsa ngarasa bungah, lantaran geus bisa ngatik-ngadidik raja putra. Pak Karsa yakin, raja putara bakal jadi pamimpin anu jujur.

Sakitu ti simkuring hapunteun bilih aya kalepatan wassalam :)

Reaksi:

2 komentar:

  1. Wah sae euy basa Sunda.

    Geotargeting nya Jawa Barat atuh, haha.

    BalasHapus
  2. kedah a, sunda teh tempat simkuring hohoho

    BalasHapus